Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

A1.1 Managementul Proiectului (durata 18 de luni – Responsabil: S, P3); Stabilirea strategiei de lucru; Sedinţe periodice de proiect pentru planificarea implementarii activităţilor; stabilirea sarcinilor şi a regulilor de comunicare pe timpul proiectului; Pregătirea resurselor; Stabilirea metodologiei de monitorizare si evaluare a rezultatelor proiectului: identificarea indicatorilor de evaluare si monitorizare; conceperea instrumentelor de evaluare, a instrumentelor pentru gestionarea riscurilor, gestionarea schimbarilor si pentru asigurarea calitatii implementarii. Managementul activitatilor; Managementul financiar, inclusiv pregatirea dosarelor de rambursare a cheltuielior; Monitorizarea implementarii proiectului; Raportare intermediara si finala; Asigurarea vizibilitatii proiectului.

A1.2 Achizitii Publice (durata 6 luni - Responsabil: S); S impreuna cu partenerii vor organiza si derula procedurile pentru achizitia echipamentelor si serviciilor necesare: aparatura birotica / instrumente TIC pentru echipa de PM, servicii privind consilierea profesionala; servicii de organizare evenimente si productie publicitara, de expertiza contabila, de consiliere 

juridica, audit financiar independent, etc.

Etape parcurse: elaborarea planului de achizitii, intocmire documentatii de atribuire, publicare anunturi de participare, clarificari referitoare la documentatie, investirea comisiei de evaluare a ofertelor, deschidere si evaluare oferte, rapoarte ale procedurii de evaluare, notificare rezultate, anunturi de atribuire si semnare contracte, gestionarea contractelor de achizitii de bunuri si servicii.

A1.3. Informare si publicitate (durata 18 luni, Responsabil: S si P3); Realizare plan de comunicare al proiectului; Realizare si publicare comunicate de presa si articole de presa; Organizare conferinte de presa la inceperea si finalizarea proiectului; Realizare identitate vizuala a proiectului (sigla, slogan,etc); Concepere, tiparire si diseminare materialele publicitare (pliante /brosuri/ bannere /autocolante /materiale web);

A1.4. Audit financiar (durata 18 luni – S va subcontracta aceste servicii); Auditorul financiar independent si autorizat verifica realitatea, corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor declarate de Solicitant în cererea de rambursare intermediară sau finală si emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

A2. Organizarea campaniei  de informare cu privire la oportunitatile de calificare/recalificare oferite prin proiect (Responsabil P3, in colaborare cu ceilalti partenerii P1, P2, P4 si solicitant pentru selectarea grupului tinta) la nivelul celor 3 regiuni vizate de proiect. Se va asigura astfel cresterea nivelului de informare privind importanta calificarii angajatilor atat in domeniul turismului, cat si pe piata muncii in general, precum si a oportunitatilor de participare la FPC.

A2.1 Organizarea si derularea activitatilor de informare  cu privire la oportunitatile de calificare/recalificare oferite prin proiect. Se va realiza o brosura de informare asupra oportunitatilor din proiect. Se va construi website-ul proiectului. Se vor organiza 3 conferinte regionale de selectie a grupului tinta. In cadrul acestor intalniri, angajatii se vor putea inscrie direct la cursuri sau vor putea obtine informatii in vederea inscrierii ulterioare. Se va avea in vedere asigurarea unei informari si a unei promovari corespunzatoare, inclusiv la nivelul angajatorilor din regiune si prin incheierea de parteneriate cu acestia, privind proiectul si importanta calificarii. Partenerii din proiect vor juca un rol cheie in asigurarea unei informari si promovari corespunzatoare a proiectului, direct si prin membrii lor.

A2.2. Selectia grupului tinta. In urma campaniilor de informare la nivel regional, precum si in urma promovarii proiectului, angajatii se vor putea inscrie pentru a participa la cursuri, fie direct – in cadrul conferintelor de informare, fie ulterior, prin posta sau Internet. In urma inscrierilor, operatorii de grup tinta selecteaza angajatii care vor constitui grupul tinta al proiectului. Selectia se va face in mai multe sesiuni, astfel incat sa se asigure un flux 

continu si coerent al cursurilor pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului.

A3. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profestionala pentru grupul tinta (se desfasoara in lunile 2-17, de catre subcontractant sub atenta supervizare a P4)

A3.1. Elaborarea materialelor suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesională; Expertii consiliere profesionala in domeniul turismului ai subcontractantului redacteaza materialele suport, tinand cont de specificul si potentialul de dezvoltare in domeniul turismului al fiecarei regiuni vizate.

A3.2. Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesională pentru 1.536 de persoane. Pe baza calendarului, expertii subcontractantului se intalnesc cu membrii grupului tinta si stabilesc traiectoriile profesionale pentru fiecare dintre acestia.

A4. Elaborarea programelor de calificare si a materialelor suport pentru invatare pentru angajatii care formeaza grupul tinta - se desfasoara in lunile 2-7, implementata de Solicitant,  P2 si P3.

Expertii si instructorii de practica ai P2 si P3 realizeaza programa si materialele didactice conform standarelor ocupationale; expertii si instructorii de practica ai P2 si P3 vor dezvolta formate atractive prin utlizarea de metode interactive si inovatoare, specifice invatarii la adulti, pentru meseriile din domeniul turismului si conexe, pentru care se vor furniza cursuri de calificare de nivel 1,2 si 3..

A5. Autorizarea programelor de calificare pentru angajati– se desfasoara in lunile 2-7, implementata de Solicitant, P2 si P3.

P2, prin expertii sai, va intocmi dosarul pentru autorizarea celor 8 programe la ANC.

A6. Furnizarea programelor de calificare si certificarea calificarilor dobandite pentru angajati– se desfasoara in lunile 2-17, implementata de Solicitant, P1,P2 si P3.

A6.1. Stabilirea calendarului si locatiilor programelor de calificare. Pe baza traiectoriilor profesionale stabilite la activitatea A2, se organizeaza seriile de formare care vor avea loc. Operatorii de grup tinta informeaza participantii despre locatia sesiunilor si calendarul personalizat de formare. Participantii, vor fi alocati sa urmeze programul de formare in functie de domiciliu.

A6.2 Organizarea sesiunilor. Sesiunile vor fi organizate de expertii logistica  pentru a se furniza programele de formare, fiecare pentru un anumit numar de angajati (membrii ai grupului tinta) organizati in grupe de cite 24 participanti, conform metodologiei ANC. In total vor fi organizate 64 de grupe impartite in functie de pregatirea participantilor dupa cum urmeaza: grupe curs nivel I - 32, grupe curs nivel II -24, grupe curs nivel III- 8. Pentru stimularea participarii si absolvirii cursurilor, se vor acorda subventii lunare, pe nivele de calificare, pentru participantii la programele de formare, cu conditia 

absolvirii.

A6.3. Organizarea examenelor. Dupa finalizarea programelor de formare, operatorii grup tinta vor informa participantii asupra datelor examenelor. Contactul cu secretariatele tehnice ale ANC in vederea organizarii examenelor va fi mentinut de coordonatorul de formare. In urma examenelor se estimeaza ca un numar de 90% dintre participanti obtin un certificat de calificare cu recunostere nationala.

A6.4. Inmanarea certificatelor de calificare recunoscute la nivel national. Coordonatorul de formare va inmana certificatele de calificare.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2