Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa de management este coordonata de managerul de proiect si este formata din urmatoarele persoane desemnate de Solicitant si Partenerul 3: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar, 1 consilier juridic - subcontractat, 1 expert achizitii, din partea Solicitantului si 1 expert monitorizare si raportare si 1 asistent manager de proiect din partea Partenerului 3. Cerinte minime generale pentru echipa de management si pentru experti: minim studii medii (studii superioare pentru echipa de management, cu exceptia asistentului manager de proiect), minim 6 luni experienta anterioara relevanta pentru rolul asumat in proiect, abilitati organizatorice si de comunicare, capacitate de lucru in echipa si de respectare a termenelor. Manager de proiect (Solicitant): studii universitare, experienta de organizare/coordonare min 1 an, abilitati de coordonare; Responsabil financiar (Solicitant): studii universitare in domeniu, experienta relevanta financiar-contabila, contabil autorizat/expert, bune abilitati de calcul/organizare; Consilier juridic (subcontractat): studii universitare juridice, experienta juridica min 6 luni, membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici. 1 Expert achizitii (Solicitant): studii universitare, experienta specifica in domeniu min. 6 luni, abilitati de organizare si lucru in echipa. 1 Asistent manager de proiect (Partener 3): studii medii, experienta min 6 luni in activitati secretariat, bun organizator, 1 Expert monitorizare si raportare (Partener 3): studii universitare, min. 1 an experienta specifica, abilitati de organizare si coordonare, abilitati de comunicare. Echipa de implementare este formata din: 1 Expert comunicare (Partener 3): studii universitare, experienta min 2 ani, abilitati de coordonare si control; 4 Responsabili implementare (P1, P2, P3 si P4): studii superioare, experienta de coordoantor min. 1 an, abilitati de organizare; 6 Operatori grup tinta (S,P1,P2,P3 si P4): studii universitare, experienta specifica profesionala, abilitati de comunicare si organizatorice; 1 Experti dezvoltare curicula (Partener 2): studii universitare, experienta specifica in domeniu min. 2 ani; 2 Coordonatori formare (Solicitant si Partener 2): studii de specialitate, experienta speccifica min. 1 an; 1 Expert evaluarea calitatii FPC (Solicitant): studii de specialitate, experienta specifica min. 2 ani.

5 Formatori cursuri de calificare nivel I: studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (Partenerul 2), 10 instructori de practica nivel I: studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (Partenerul 2); 6 Formatori cursuri de calificare nivel 2: studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (3P2 si 3P3); 12 Instructori de practica nivel 2: studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an (6P2 si 6P3); 5 formatori cursuri de calificare nivel 3 (P2): studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an; 10 instructori de practica nivel 3 (P2): studii medii/universitare, experienta specifica min. 1 an

1 Expert informare si publicitate (Solicitant): studii universitare, experienta specifica min. 1 an, abilitati de organizare si comunicare. 1 Expert organizare evenimente (Solicitant): studii universitare, experienta specifica min. 1 an, abilitati de comunicare si coordonare; 2 Experti logistica formare (1P2 si 1P3): studii universitare, experienta specifica in domeniu;.

 

Managementul proiectului se va desfasura continuu, de parteneri prin sedinte de lucru si informari periodice ale echipei de management. Managementul proiectului este asigurat de Echipa de Management constituita din 5 persoane/experti, 3 din partea Solicitantului si 2 experti din partea Partenerului 3. Managerul de Proiect este raspunzator de desfasurarea activitatilor, respectarea bugetului, atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor. Etape: 1. Initierea proiectului: Organizarea şedinţelor pentru demararea proiectului, Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor, Iniţierea responsabililor pentru pachetele de lucrări, Proceduri de control al schimbării, Începerea activităţilor critice. 2. Planificare, organizare, repartizare personal: Realizarea planului detaliat al proiectului, Realizarea planurilor de etape, Organizarea proiectului, Identificarea necesarului de resurse pentru fiecare etapa, Identificarea livrabilelor principale, Identificarea punctelor de control. 3. Monitorizare şi control: colectarea, înregistrarea şi raportarea săptămânală a informaţiilor utile în raport cu evoluţia proiectului, analize periodice cu privire la starea implementării proiectului, Determinarea perturbaţiilor în realizarea proiectului şi realizarea de recomandări pentru soluţionarea problemelor, Monitorizarea şi controlul costurilor (Analiza lunară a costurilor estimate şi reale ale activităţilor programate/realizate şi a variaţiei costurilor, precum şi estimarea costurilor până la terminarea activităţilor, Analiza lunară a timpului estimat şi real aferent activităţilor programate/realizate şi a variaţiei acestuia, precum şi estimarea timpului necesar pentru finalizarea activităţilor). 4. Coordonare: Coordonarea implementării proiectului conform planului de lucru, bugetului şi rezultatelor aşteptate, Verificarea şi ajustarea alocării resurselor financiare şi umane potrivite, coroborate cu graficul de realizare a activităţilor; Verificarea realizării fiecărei subactivităţi şi activităţi în parte şi acordarea acceptanţelor parţiale; 5. Comunicare: Comunicarea permanentă intre echipa de management si echipa de implementare (intre parteneri) în vederea monitorizării progreselor realizate; Raportarea periodică asupra progreselor realizate în implementarea proiectului, către responsabilul de proiect din partea Solicitantului; Întocmirea cererilor de rambursare; Menţinerea contactului permanent cu AM POSDRU; 6. Managementul calităţii implementarii: Monitorizarea calităţii serviciilor de implementare a proiectului; Validarea calităţii activităţilor de implementare a proiectului, Verificarea calităţii activităţilor de implementare a proiectului în vederea conformării acestora la specificaţiile prevăzute in planul detaliat de implementare; 7. Managementul riscurilor: Identificarea riscurilor, Urmărirea şi monitorizarea riscurilor, Planuri şi masuri pentru limitarea / rezolvarea riscurilor identificate. Echipa de management mixta va intocmi Manualul de Proceduri Operationale al Proiectului. În elaborarea acestui document se va lua în considerare asigurarea condiţiilor corespunzătoare îndeplinirii misiunilor de audit, conform legislaţiei în vigoare aplicabile, cât şi prevederilor, Contractului de Finanţare şi a altor documente relevante. Manualul va detalia modul de organizare al activităţii echipei de implementare pentru a finaliza fiecare din obiectivele specifice. De asemenea va descrie detaliat metodele folosite in timpul proiectului, principalele activităţi legate de organizarea proiectului, experţii cheie, rolul, responsabilitatile, programul şi livrabilele astfel încât să se poată identifica rezultatele pentru fiecare obiectiv. Echipa manageriala va intocmi rapoarte de progres, rapoarte financiare, cereri de rambursare si va pune la dispozitia AMPOSDRU documentele justificative ce insotesc cererile de rambursare. Pe parcursul implementarii proiectului vor fi furnizate orice informatii de natura tehnica sau financiara solicitate de catre AMPOSDRU, ACP, AA, CE sau orice alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze controlul/verificarea/auditul asupra implementarii proiectului.Activitatile de informare si publicitate vor respecta manualul de identitate vizuala si se vor realiza prin conferinta de lansare/finala a proiectului in vederea informarii asupra implementarii proiectului. Diseminarea rezultatelor proiectului se va realiza prin intermediul: seminariilor de diseminare si promovare a rezultatelor proiectului; publicarea de articole in presa; pachetele informative de prezentare a programului de formare, spoturi radio, bannere, afise, flyere etc. Achizitii publice necesare implementarii proiectului se vor derula conf. OG 34/2006 cu modif. ulterioare. Auditorul financiar independent va fi selectat cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice si a instructiunilor emise de către AMPOSDRU. Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România cu o conduită profesională corespunzătoare, respectiv nu a fost sanctionat pentru abateri disciplinare în ultimii 3 ani. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2